facebook

Premia Swiateczna 2017 - Regulamin

Regulamin promocji – „Premia Świąteczna 2017”

§1
Organizatorem promocji „Premia Świąteczna 2017” jest Medira Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariacka 4, 41-014 Katowice, NIP 954-275-04-75, REGON 243676976, KRS 0000524795 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy.
§2
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach promocji „Premia Świąteczna 2017”, dla Zleceniobiorców firmy Medira Sp. z o.o.
§3
Promocja „Premia Świąteczna 2017” trwa od dnia 17.11.2017 do dnia 23.12.2017r.
§4
W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o. nie później niż z dniem 23.12.2017r., oraz spełnią warunki wymienione w §6 niniejszego regulaminu.
§5
Wysokość jednorazowej Premii jest stała i wynosi brutto 150 EUR. 

W przypadku gdy Zleceniobiorca nie posiada konta walutowego, istnieje możliwość wypłaty premii na konto złotówkowe. Premia będzie przeliczana po obecnym kursie Euro z NBP.

§6
1. Warunkiem otrzymania premii w ramach promocji „Premia Świąteczna 2017” jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę o którym mowa w §4 poniższych warunków:
a) Podjąć zlecenie polegające na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o. nie później niż w dniu 23.12.2017r.
b) Świadczyć w ramach umowy zlecenia usługi opieki nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w okresie pomiędzy 20.11.2017 a 20.02.2018r.

c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy zlecenia „Premia Świąteczna” nie przysługuje Zleceniobiorcy.
§7
Premia w ramach promocji „Premia Świąteczna 2017” będzie wypłacana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego wraz z wynagrodzeniem po przepracowaniu okresu wskazanego w §6 pkt. 1b w okresie wskazanym w umowie zlecenie.
§8
Medira sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.