facebook

Premia swiateczna 2019 - Regulamin

Regulamin promocji – „Premia Świąteczna 2019”

§1

Organizatorem promocji „Premia Świąteczna 2019” jest Medira Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariacka 4, 41-014 Katowice, NIP 954-275-04-75, REGON 243676976, KRS 0000524795 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy.

§2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty premii w ramach promocji „Premia Świąteczna 2019”, dla Zleceniobiorców firmy Medira Sp. z o.o.

§3

Promocja „Premia Świąteczna 2019” trwa od dnia 01.12.2019 do dnia 23.12.2019 r.

§4

W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o. nie później niż z dniem 23.12.2019r. oraz spełnią warunki wymienione w §6 niniejszego regulaminu.

§5

Wysokość jednorazowej Premii wynosi 50,00 EURO netto.

§6

1. Warunkiem otrzymania premii w ramach promocji „Premia Świąteczna 2019” przez Zleceniobiorcę jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę warunków, o których mowa w §4 i opisanych poniżej:

a) Rozpocząć realizację zlecenia polegającego na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o. nie później niż w dniu 23.12.2019r.

b) Świadczyć usługi opieki nieprzerwanie w ramach umowy w okresie najpóźniej od 23.12.2019 do 03.01.2020r.

c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o.

2. Dopuszcza się przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekunki / Opiekuna (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług Medira Sp. z o.o. itp.), jednak warunkiem otrzymania premii jest kontynuacja współpracy, poprzez podjęcie kolejnego zlecenia w dniu kolejnym następującym po dniu, w którym doszło do zdarzenia losowego powodującego zakończenie zlecenia.

§7

„Premia Świąteczna 2019” nie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku:

1. niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w §6 w pkt 1a-1c Regulaminu,

2. niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy zlecenia oraz w przypadku nałożenia na niego kary.

§8

1. Premia w ramach promocji „Premia Świąteczna 2019” będzie wypłacana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego - mieszkaniu lub domu, wraz z wynagrodzeniem, w okresie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione łącznie warunki określone w §6 niniejszego regulaminu.

2. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie posiada konta walutowego, istnieje możliwość wypłaty premii na konto złotówkowe. Premia będzie przeliczana według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

§9

Medira Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku możliwości pojawienia się innych akcji promocyjnych okres świadczenia „Premii Świątecznej 2019” nie będzie łączony z innymi akcjami.