facebook

Premia swiateczna 2021

„Premia Świąteczna 2021"


Organizatorem promocji Premia Świąteczna 2021” jest MEDIRA i podmioty współpracujące.

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty premii w ramach promocji „Premia Świąteczna 2021”, która trwa od dnia 23.10.2021 do dnia 23.12.2021 r.

2. W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie nie później niż z dniem 23.12.2021r. oraz spełnią warunki wymienione w 4 i 5 punkcie niniejszego regulaminu.

3. Warunki przyznawania części bazowej premii w wysokości 201,00 EUR Brutto (3 dni świąteczne premiowane po 67,00 EUR brutto za każdy z wymienionych dni świątecznych: 25.12.2021, 26.12.201, 01.01.2022) zostały określone w umowie zlecenia.

4. Wysokość jednorazowej Premii dodatkowej wynosi 300,00 EUR Brutto (wariant I), a warunkiem jej otrzymania jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę warunków, o których mowa w punktach opisanych poniżej:

a) Rozpocząć realizację zlecenia polegającego na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie nie później niż w dniu 23.12.2021r.
b) Świadczyć usługi opieki nieprzerwanie w ramach umowy przez 90dni.
c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie.

5. Wysokość jednorazowej Premii dodatkowej wynosi 100,00 EUR Brutto (wariant II), a warunkiem jej otrzymania jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę warunków, o których mowa w punktach opisanych poniżej:

a) Rozpocząć realizację zlecenia polegającego na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie nie później niż w dniu 23.12.2021r.
b) Świadczyć usługi opieki nieprzerwanie w ramach umowy przez 60 dni.
c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie.

6. Warianty Premii dodatkowej opisane w punkcie 4 i 5 nie łączą się, oznacza to, że Zleceniobiorca może otrzymać premię określoną w punkcie 4 albo w punkcie 5.

7. Dopuszcza się przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekunki / Opiekuna (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług), jednak warunkiem otrzymania premii jest kontynuacja współpracy, poprzez podjęcie kolejnego zlecenia w dniu kolejnym następującym po dniu, w którym doszło do zdarzenia losowego powodującego zakończenie pierwotnego zlecenia.

8.  „Premia Świąteczna 2021” nie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku:
a) niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszym Regulaminie,
b) naruszenia któregokolwiek postanowienia Umowy zlecenia

9. Premia w ramach promocji „Premia Świąteczna 2021” będzie wypłacana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego - mieszkaniu lub domu, wraz z wynagrodzeniem, w okresie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione łącznie warunki określone w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

10. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie posiada konta walutowego, istnieje możliwość wypłaty premii na konto złotówkowe. Premia będzie przeliczana według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku możliwości pojawienia się innych akcji promocyjnych okres świadczenia „Premii Świątecznej 2021” nie będzie łączony z innymi akcjami.