facebook

Premia Wakacyjna 2018


Regulamin promocji – „Premia Wakacyjna  2018

§1

Organizatorem promocji „Premia Wakacyjna  2018” jest Medira Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariacka 4, 41-014 Katowice, NIP 954-275-04-75, REGON 243676976, KRS 0000524795 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy.

§2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach promocji „Premia Wakacyjna  2018”, dla Zleceniobiorców firmy Medira Sp. z o.o.

§3

Promocja „Premia Wakacyjna  2018” trwa od dnia 15.06.2018 do dnia 31.07.2018r.

§4

W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o. nie później niż z dniem 31.07.2018r., oraz spełnią warunki wymienione w §6 niniejszego regulaminu.

§5

Wysokość jednorazowej Premii jest stała i wynosi brutto 310 EUR.

W przypadku gdy Zleceniobiorca nie posiada konta walutowego, istnieje możliwość wypłaty premii na konto złotówkowe. Premia będzie przeliczana według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

§6

1. Warunkiem otrzymania premii w ramach promocji „Premia Wakacyjna  2018” jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę o którym mowa w §4 poniższych warunków:

a) Podjąć zlecenie polegające na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o. nie później niż w dniu 31.07.2018r.

b) Świadczyć w ramach umowy zlecenia usługi opieki nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w okresie pomiędzy 15.06.2018 a 30.09.2018r.

c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie z firmą Medira Sp. z o.o.

d) Dopuszcza się przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekunki / Opiekuna (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług Medira Sp. z o.o. itp.) jednak warunkiem otrzymania premii jest kontynuacja współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 7 dni oraz przepracowanie minimum 60 dni łącznie.


§7

„Premia Wakacyjna  2018” nie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku
- niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w §6 w pkt 1a-1c Regulaminu,

- niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy zlecenia.

§8

Premia w ramach promocji „Premia Wakacyjna  2018” będzie wypłacana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego - mieszkaniu lub domu, wraz z wynagrodzeniem, w okresie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione wszystkie w/w warunki.

§9

Medira Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.