facebook

Premia wakacyjna 2021

Regulamin promocji – „Premia Wakacyjna 2021”

§1

Jesteśmy organizatorem promocji „Premia Wakacyjna 2021”

§2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty premii w ramach promocji „Premia Wakacyjna 2021”, dla Zleceniobiorców.

§3

Promocja „Premia Wakacyjna 2021” trwa od dnia 14.06.2021 do dnia 19.07.2021r.

§4

W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie nie później niż z dniem 19.07.2021r. oraz spełnią warunki wymienione w §6 niniejszego regulaminu.

§5

1. Wysokość jednorazowej Premii jest zależna od ilości dni nieprzerwanego świadczenia usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego i wynosi:

a) 40 Euro Netto za 30 dni lub

b) 80 Euro Netto za 60 dni lub

c) 130 Euro Netto za 90 dni.

2. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie posiada konta walutowego, istnieje możliwość wypłaty premii na konto złotówkowe. Premia będzie przeliczana według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

§6

1. Warunkiem otrzymania premii w ramach promocji „Premia Wakacyjna 2021” przez Zleceniobiorcę jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę warunków o których mowa w §4 i opisanych poniżej:

a) Podjąć zlecenie polegające na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie w okresie od 14.06.2021 i nie później niż 19.07.2021r.

b) Świadczyć usługi opieki nieprzerwanie w ramach umowy przez 30 lub 60 lub 90 dni z uwzględnieniem ich rozpoczęcia w okresie wskazanym w §6 ust 1a.

c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie.

2. Dopuszcza się przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekunki / Opiekuna (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny, itp.) jednak warunkiem otrzymania premii jest kontynuacja współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 7 dni oraz przepracowanie 30 lub 60 lub 90 dni łącznie.

§7

„Premia Wakacyjna 2021” nie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku:

1. niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w §6 w pkt 1a-1c Regulaminu,

2. niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy zlecenia oraz w przypadku nałożenia na niego kary.

§8

Premia w ramach promocji „Premia Wakacyjna 2021” będzie wypłacana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego - mieszkaniu lub domu, wraz z wynagrodzeniem, w okresie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione łącznie warunki określone w §6 niniejszego regulaminu.

§9

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku możliwości pojawienia się innych akcji promocyjnych okres świadczenia „Premii Wakacyjnej 2021” nie będzie łączony z innymi akcjami.