INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (DLA OBECNYCH ZLECENIOBIORCÓW)

28.06.2024Angelika Wańdoch

PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE:

Administrator - Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach KRS: 0000843977, NIP: 954-281-53-12, REGON: 386197986 Klient- osoba fizyczna, która szuka dla Podopiecznego podmiotu świadczącego usługi opieki i pomocy w gosp. domowym Podopieczny - osoba fizyczna wymagająca wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu na rzecz, której są lub miałyby być świadczone usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym

Kontrahent - podmiot, z którym Administrator zawarł odrębną umowę i z którym współpracuje w celu realizacji kontraktów z Klientami lub Podopiecznymi lub na rzecz którego świadczy usługi

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE - Twoimi danymi osobowymi administruje Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Mielęckiego 10, strona: www.medira.pl. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adresy siedziby Administratora, przez podaną stronę internetową, a także poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych.

Możesz skontaktować się z inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych pisząc na adres pocztowy: ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice, lub adres elektroniczny: medira@medira.pl. Możesz też skorzystać z numeru telefonu: +48327332542.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA - W związku z zawarciem przez Ciebie umowy, na podstawie której wykonujesz czynności w ramach usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym nad Podopiecznymi oraz usług marketingowo-rekrutacyjnych (informacyjno-rekrutacyjnych) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i następujących podstawach prawnych:

 • w celu wykonania zawartej z nami umowy np. w celu organizacji współpracy, zorganizowania transportu do Podopiecznego, wywiązania się z obowiązków przewidzianych umową którą zawarłeś z Administratorem [art 6 ust. 1 lit. b) RODO],

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przedstawienia dokumentów kontroli uprawnionych urzędów, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczeń podatkowych, obowiązków przechowywania dokumentacji ustanowionej przepisami powszechnie obowiązującymi, pozyskania formularza A1 czy karty EKUZ [art 6 ust. 1 lit. c) RODO],

 • gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń, potrącenia kar umownych, zapewnienia bezpieczeństwa Podopiecznym [art.6 ust.1f) RODO],

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą [art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,

 • dotyczy wyłącznie danych o stanie zdrowia] np. przechowujemy dane dotyczące zwolnień lekarskich lub dokumentację wypadkową w celu wywiązania się z odpowiednich regulacji ustawowych i wypłaty odpowiednich świadczeń,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy [art.9 ust.2 lit.b) RODO–dotyczy wyłącznie danych o stanie zdrowia] np. Twoje oświadczenia stanie zdrowia.

Dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia w postaci informacji o wzroście, wadze, a także oświadczeń zawartych w zawartej ze Spółką umowie lub załącznikach do niej lub badań lekarskich, a także ewentualnie dokumentacji gromadzonej w związku z wypadkiem przy świadczeniu usług lub dokumentacji medycznej przedkładanej na potrzeby ustalania świadczeń z ubezpieczenia społecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit b) lub lit. h) RODO czyli po to aby zapewnić Tobie bezpieczne i higieniczne warunki świadczenia usług (obowiązek taki wynika z art. 304 oraz 304[1] Kodeksu pracy) lub zrealizować uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego (np. wypłatę zasiłków). Dane osobowe dotyczące Twojego stanu zdrowia w zakresie w jakim wykraczają poza informacje wskazane powyżej są podawane dobrowolnie (i będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody o ile jej udzielisz), ale pozwalają na większe dopasowanie miejsca świadczonych usług do Twoich potrzeb.

Kategorie danych osobowych które przetwarzamy na postawie przepisów RODO:

 • dotyczące Twojego imienia nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej, ewentualnie inne dane kontaktowe,

 • dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i pozwalają na bieżącą realizację naszej współpracy, wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również kontakt w celach opisanych powyżej;

 • obywatelstwo–informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem i czy istnieją ograniczenia prawne związane z zatrudnieniem, oddelegowaniem Ciebie do świadczenia usług za granicą;

 • data urodzenia, PESEL – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę współpracy z zachowaniem bezpieczeństwa, są niezbędne dla celów ubezpieczeń społecznych i wykonania obowiązków związanych z prawem podatkowym;

 • doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, zainteresowania – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu i wykształceniu które pozwalają nam dopasować ofertę współpracy do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia, powierzania zadań do których posiadasz kwalifikacje, a jednocześnie do oczekiwań i potrzeb Podopiecznego;

 • zdjęcie – jest ono wykorzystywane z uwagi na charakter wykonywanych usług, ale jeżeli nie chcesz przekazać nam zdjęcia nie musisz tego robić;

 • informacje związane z przebiegiem zatrudnienia – są to wszelkie dane które gromadzimy w trakcie zatrudnienia i związane są z wykonywaniem zadań powierzonych w ramach zawartej umowy;

 • informacje dotyczące stanu zdrowia w absolutnie niezbędnym zakresie o którym mowa powyżej – dotyczą zaświadczeń/oświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia współpracy, dokumentów które uprawniają do wypłaty świadczeń (np. zasiłków), dokumentów wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami w związku z zaistnieniem wypadku, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania Podopiecznego;

 • ewentualnie inne dane jeżeli znajduje to podstawę prawną.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGÓD

W przypadkach opisanych powyżej Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych przypadkach dla przetwarzania określonych danych będzie nam potrzebna Twoja zgoda. Możesz jej udzielić dobrowolnie. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość współpracy w oparciu o zawartą umowę, ale może mieć wpływ na komfort w miejscu świadczenia usług na rzecz Podopiecznego (chodzi tu o informację o tym czy jesteś osobą palącą czy niepalącą, oraz o wykorzystanie Twojego zdjęcia).

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, której udzieliłeś masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe.

Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.

KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu realizacji znalezienia Podopiecznego. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana, a w przypadkach, gdy jest możliwe zanonimizowana (nie przekazujemy np. informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście o tym czy jesteś osobą palącą pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości i potrzeb oraz aby spełnić prawy wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo, o ile istnieje do tego podstawa prawna. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody. Przekazujemy Twoje dane tylko w niezbędnym zakresie w jakim ma to podstawę prawną.

JAKIE MASZ PRAWA?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy w okresie współpracy. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się o Twoją zgodę zaprzestaniemy przetwarzania wcześniej jeżeli ją wycofasz. Po ustaniu współpracy Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do okresu przedawnienia roszczeń lub dłużej w przypadku, gdy wymagają tego lub pozwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych do innych celów (np. do celów przyszłych rekrutacji lub marketingowych) dane osobowe na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę przetwarzamy przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody. Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie wg. poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Administratora do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej.

Angelika Wańdoch

Specjalista ds. Administracji

28.06.2024

CERTYFIKATY
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
CZŁONKOSTWA
SAZ
SAO
Ogólnopolska Karta Seniora


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀