Premia specjalna - premia świąteczna 2023

18.10.2023Laura Gaweł

Dodatkowa Premia Świąteczna 2023

Organizatorem promocji Dodatkowa Premia Świąteczna 2023 jest Medira i podmioty współpracujące.

§1.      Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty premii  w ramach promocji Dodatkowa Premia Świąteczna 2023, która trwa od dnia 01.11.2023r. do 23.12.2023r.

§2.     W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły lub zawrą umowę zlecenie nie później niż 23.12.2023r. oraz spełnią warunki wymienione  w §4 i §5  niniejszego regulaminu.

§3.       Warunki przyznawania części bazowej premii w wysokości 201,00 EUR brutto (3 dni świąteczne premiowane po 67,00 EUR  brutto za każdy z wymienionych dni świątecznych: 25.12.2023, 26.12.2023, 01.01.2024) zostały określone w umowie zlecenia i nie są przedmiotem zapisów niniejszego Regulaminu.

§4.       Wysokość jednorazowej premii dodatkowej wynosi 200 EUR brutto, a warunkiem jej otrzymania jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę warunków, o których mowa w punktach 1-3 opisanych poniżej:

Zleceniobiorca w ramach realizacji zawartej umowy zlecenia rozpocznie realizację zlecenia polegającego na świadczeniu usług pomocy opieki domowej u Klienta, z którym Zleceniodawca dotychczas nie miał zawartej umowy o świadczenie usług, nie później niż w dniu 23.12.2023r.

Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi opieki nieprzerwanie w ramach umowy przez co najmniej 91 dni.

Zleceniobiorca będzie przestrzegać zapisów oraz dotrzymywać warunków zawartej umowy zlecenie z najwyższą dbałością o zadowolenie Klienta, czego potwierdzeniem będzie dostarczenie Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od daty zakończenia zalecenia, pisemnych referencji, w których Klient potwierdzi prawidłowe wykonanie zlecenia.

§5. Dopuszcza się przerwy spowodowane czynnikami lub zdarzeniami niezależnymi od Opiekuna/Opiekunki (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług niezwiązana z jakością usług świadczonych przez Zleceniobiorcę), jednak warunkiem otrzymania premii jest kontynuacja współpracy, poprzez podjęcie kolejnego zlecenia w dniu kolejnym, następującym po dniu, w którym doszło do zdarzenia losowego powodującego zakończenie pierwotnego zlecenia.

§6. Premia świąteczna 2023 nie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku:

  • niespełnienia któregokolwiek z warunków premiowych opisanych w §4. Pkt. 1-3.,

  • niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszym Regulaminie,

  • naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy zlecenia.

§ 7. Premia w ramach promocji Dodatkowa Premia Świąteczna 2023, będzie wypłacana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenia polegającej na świadczeniu usług pomocy opieki domowej, wraz z wynagrodzeniem, w walucie i terminie określonym w umowie zlecenia, po tym jak zostaną spełnione łącznie warunki określone w punkcie §4 Pkt. 1-3 niniejszego regulaminu.

§8. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. Promocja Dodatkowa Premia Świąteczna 2023 nie łączy się z innymi akcjami.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

18.10.2023

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀