Premia Świąteczna 2021

29.03.2022Laura Gaweł

Premia Świąteczna 2021

Organizatorem promocji Premia Świąteczna 2021 jest Medira i podmioty współpracujące.

§1.      Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty premii  w ramach promocji Premia Świąteczna 2021, która trwa od dnia 23.10.2021 do 23.12.2021

§2.     W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły lub zawrą umowę zlecenie nie później niż 23.10.2021 r. oraz spełnią warunki wymienione  w punkcie 4 i 5  niniejszego regulaminu.

§3.       Warunki przyznawania części bazowej premii w wysokości 201,00 EUR brutto (3 dni świąteczne premiowane po 67,22 EUR  brutto za każdy z wymienionych dni świątecznych: 25.12.2021, 26.12.2021, 01.01.2022) zostały określone w umowie zlecenia.

§4.       Wysokość jednorazowej premii dodatkowej wynosi 300 EUR brutto (Wariant I), a warunkiem jej otrzymania jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę warunków, o których mowa w punktach opisanych poniżej:

a) Rozpocząć realizację zlecenia polegającego na świadczeniu usług świadczenia pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie nie później niż w dniu 23.12.2021 r.

b) Świadczyć usługi opieki nieprzerwanie w ramach umowy przez 90 dni.

c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymywać warunków zawartej umowy zlecenie.

§5.       Wysokość jednorazowej Premii dodatkowej wynosi 100, EUR brutto (wariant II), a warunkiem jej otrzymania jest spełnienie łącznie przez Zleceniobiorcę warunków, o których mowa w punktach opisanych poniżej:

a) Rozpocząć realizację polegającego na świadczenie usług pomocy domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego w ramach zawartej umowy zlecenie nie później  niż w dniu 23.12.2021.

b) Świadczyć usługi opieki nieprzerwanie w ramach umowy przez 90 dni.

c) Przestrzegać zapisów oraz dotrzymywać warunków zawartej umowy zlecenie.

§6.       Warianty premii dodatkowej opisane 4 i 5 nie łączą się, oznacz to, że Zleceniobiorca może otrzymać premię określoną w punkcie 4 albo w punkcie 5.

§7. Dopuszcza się przerwy spowodowane czynnikami lub zdarzenia niezależne od Opiekuna/Opiekunki (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług), jednak warunkiem otrzymania premii jest kontynuacja współpracy, poprzez podjęcie kolejnego zlecenia w dniu kolejnym, następującym po dniu, w którym doszło do zdarzenia losowego powodującego zakończenie pierwotnego zlecenia.

§8. Premia świąteczna 2021 nie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku:

a) niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszym Regulaminie

b) naruszenia któregokolwiek postanowienia Umowy zlecenie

§ 9. Premia w ramach promocji Premia Świąteczna 2021, będzie wypłacana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego - mieszkaniu lub domu, wraz z wynagrodzeniem, w okresie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione łącznie warunki określone w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

§10. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie posiada konta walutowego, istnieje możliwość wypłaty premii na konto złotówkowe. Premia będzie przeliczana według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania dochodów.

§11. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.  W przypadku możliwości pojawienia się innych akcji promocyjnych okres świadczenia Premii Świątecznej 2021 r. nie będzie łączony z innymi akcjami.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

29.03.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀