Pracuj z nami w okresie letnim i otrzymaj WAKACYJNĄ PREMIĘ!

29.05.2024Beata Pozimski

Regulamin promocji – „Premia - Wakacje 2024”

§1 Organizatorem promocji „Premia - Wakacje 2024” jest Medira.

§2 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach promocji „Premia - Wakacje 2024” dla Zleceniobiorców.

§3 Promocja „Premia - Wakacje 2024” trwa od dnia 01.06.2024 do dnia 31.08.2024.

§4 W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie nie później niż 31.08.2024 oraz spełnią wszystkie warunki wymienione w §6 niniejszego regulaminu.

§5 Wysokość jednorazowej premii uzależniona jest od długości pobytu na zleceniu i wynosi:

*150euro netto, gdy Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi opieki nieprzerwanie przez okres od 61 do 89 dni,

*250euro netto, gdy Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi opieki nieprzerwanie przez 90dni lub dłużej.

§6 1. Warunkiem otrzymania premii w ramach promocji „Premia- Wakacje 2022” jest spełnienie przez Zleceniobiorcę wszystkich 3 poniższych warunków łącznie:

*Zleceniobiorca rozpocznie zlecenie polegające na świadczeniu usług pomocy i opieki domowej w ramach zawartej ze Zleceniodawcą umowy zlecenia w okresie pomiędzy 01.06.2023 a 31.08.2023

*Zleceniobiorca będzie przestrzegać zapisów oraz dotrzymywać warunków zawartej umowy zlecenia,

Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy w terminie do 7dni po powrocie ze zlecenia pisemną opinię od Klienta, potwierdzającą prawidłowe wykonanie usług (Referencje).

§7 „Premia wakacyjna - Lato 2024” nie przysługuje Zleceniobiorcy w przypadku gdy:

*Zleceniobiorca nie spełni któregokolwiek z warunków opisanych w §6 niniejszego regulaminu.

*Klient zgłosi reklamację na usługi świadczone przez Zleceniobiorcę.

§8 Premia wakacyjna w ramach promocji „Premia - Wakacje 2024” będzie wypłacana przelewem wraz z wynagrodzeniem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenia, po przepracowaniu okresu wskazanego w §6 regulaminu, w terminie wskazanym w umowie zlecenia.

§9 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w każdym momencie bez podania przyczyny.

Beata Pozimski

Prezes Zarządu

29.05.2024

CERTYFIKATY
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
CZŁONKOSTWA
SAZ
SAO
Ogólnopolska Karta Seniora


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀