NOWY regulamin akcji "Zaproś koleżankę do Mediry"

14.06.2024Angelika Wańdoch

„Zaproś koleżankę do Mediry” - Regulamin 

Jesteśmy organizatorem akcji „Zaproś koleżankę do Mediry”. Poniżej przedstawiamy zasady otrzymania premii. 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty premii w ramach akcji „Zaproś koleżankę do Mediry”. 

§ 2. Akcja „Zaproś koleżankę do Mediry” trwa od dnia 13.06.2024r. do 31.08.2024r. 

§ 3. W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie oraz spełnią poszczególne warunki wymienione w §5, §6, §7. 

§4. Wysokość jednorazowej Premii wynosi 500,00 PLN brutto. 

§ 5. Warunkiem otrzymania premii w wysokości 500,00 PLN brutto w ramach akcji „Zaproś koleżankę do Mediry” jest łączne spełnienie poniższych przesłanek: 

a) zawarcie umowy współpracy z organizatorem w okresie obowiązywania akcji (albo posiadanie statusu Zleceniobiorcy w okresie obowiązywania akcji) i świadczenie usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego na rzecz organizatora w okresie obowiązywania akcji. 

b) polecenie kandydatki/kandydata, z którą/którym organizator w okresie trwania akcji zawrze umowę współpracy na rzecz organizatora w okresie obowiązywania akcji i rozpocznie świadczenie usług opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego i usługi te będą świadczone przez okres minimum 14 dni. 

c) rozpoczęcie realizacji pierwszego zlecenia w ramach zawartej umowy zlecenie musi nastąpić w okresie do 30 dni od podpisania umowy. 

d) przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie. 

§ 6. Akcja „Zaproś koleżankę do Mediry” nie przysługuje w przypadku: 

a) niedotrzymania któregokolwiek z warunków Regulaminu, 

b) niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy zlecenia oraz w przypadku nałożenia kary umownej. 

§ 7. Premia w ramach akcji „Zaproś koleżankę do Mediry” będzie wypłacana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług informacyjno-rekrutacyjnych wraz z wynagrodzeniem, w okresie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione łącznie warunki określone w § 5 niniejszego regulaminu i przesłaniu raportu, o którym mowa w umowie. 

§ 8. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia akcji w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku możliwości pojawienia się innych akcji promocyjnych okres świadczenia „Zaproś koleżankę do Mediry” nie będzie łączony z innymi akcjami.

Angelika Wańdoch

Specjalista ds. Administracji

14.06.2024

CERTYFIKATY
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
CZŁONKOSTWA
SAZ
SAO
Ogólnopolska Karta Seniora


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀