Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (dla byłych Zleceniobiorców)

13.09.2022Laura Gaweł

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE Administrator – Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843977, NIP 9542815312

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE Twoimi danymi osobowymi administruje Medira Pflege Sp. z o.o.Sp. k. z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Mielęckiego 10, strona: www.medira.pl Możesz skontaktować się z nami pisząc na adresy siedziby Administratora, przez podaną stronę internetową, a także poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych. Możesz skontaktować́ się̨ z inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych pisząc na adres pocztowy: ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice, lub adres elektroniczny: medira@medira.pl . Możesz też skorzystać́ z numeru telefonu: +48 32 733 25 42

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

Posiadamy Twoje dane osobowe w związku z zakończoną współpracą z Medira Pflege Sp. z o.o.Sp. k. na podstawie której wykonywałaś/eś czynności w ramach usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym oraz usług informacyjno-rekrutacyjnych (marketingowo-rekrutacyjnych). Aktualnie, z uwagi na ustanie współpracy z nami, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie we wskazanych poniżej celach i na następujących podstawach prawnych:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chodzi o obowiązek przechowywania dokumentacji przewidziany przepisami prawa podatkowego, przepisami o rachunkowości lub archiwizacji, a także obowiązek wykonania obowiązków i zrealizowania zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy lub instytucje;

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - czyli wtedy, gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora (np. na wypadek dochodzenia roszczeń w związku z zakończoną współpracą).

  • art. 9 ust. 2 lit. f) RODO oraz 9 ust. 2 lit. h) RODO przy czym dotyczy to danych szczególnie chronionych o stanie zdrowia - w celu dochodzenia lub obrony roszczeń́ oraz w celu wykazania przed odpowiednimi organami, że spełnione zostały warunki określne w powszechnie obwiązujących przepisach, a także ewentualnym ustalaniem świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w innych celach, chyba że wyraziłeś na to zgodę.

W przypadkach opisanych powyżej Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji lub do celów marketingowych możemy Twoje dane osobowe przetwarzać również w tych celach na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (np. przesyłać Ci oferty pracy, informacje o akcjach promocyjnych, konkursach itp.) również po ustaniu współpracy z Medira Pflege Sp. z o.o.Sp. k.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, której udzieliłeś masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe.

Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.

KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe mogą być na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom np. obsłudze prawnej, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom reprezentującym Administratora w kontaktach z organami administracji publicznej np. w przypadku wystąpienia przez Ciebie z roszczeniami wobec Administratora, konieczności zarchiwizowania dokumentacji. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Procesorem danych (czyli podmiotem któremu dane są powierzane). Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana, a w przypadkach, gdy jest to możliwe zanonimizowana. Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

JAKIE MASZ PRAWA? Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Po ustaniu współpracy Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do okresu przedawnienia roszczeń lub dłużej w przypadku, gdy wymagają tego lub pozwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa . Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych do innych celów (np. do celów przyszłych rekrutacji lub też do celów marketingowych) dane osobowe na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę przetwarzamy przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody. Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Administratora do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej.

Administrator

UWAGA: Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dla Ciebie niejasne pozostajemy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu:+48 32 733 25 42 e-mail: medira@medira.pl.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

13.09.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀