Ubezpieczenie w podróży

11.07.2022Anna Mikulska

Wiodącym dokumentem poświadczającym ubezpieczenie w naszej firmie jest karta EKUZ - będącą podróżnym odpowiednikiem polskiej karty Narodowego Funduszy Zdrowia.

Wniosek o Kartę EKUZ składany jest przez Zleceniodawcę jeśli w trakcie podpisywania umowy zlecenia Zleceniobiorca zawnioskuje o jej wydanie i poświadczy, iż w chwili zawierania umowy nie posiada aktywnej karty EKUZ. W przypadku posiadania karty EKUZ Zleceniobiorca zobowiązany jest do zabrania jej ze sobą na wyjazd do Niemiec.

Należy pamiętać, iż Zleceniobiorca podlegając pod ubezpieczenie może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w UE od daty zawarcia umowy. Karta EKUZ jest jedynie fizyczną formą potwierdzenia tego ubezpieczenia.

Wniosek o kartę EKUZ składa Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia A1 z ZUS a jej wydanie może trwać od 7 do 14dni.

W przypadku w którym Zleceniobiorca potrzebuje skorzystać z usług medycznych na terenie Niemiec, może to zrobić nawet nie posiadając fizycznej formy potwierdzenia ubezpieczenia w formie karty EKUZ. W placówce madycznej Zleceniobiorca powinien w takiej sytuacji złożyć oświadczenie, iż podlega pod ubezpieczenie i jest w trakcie oczekiwania na kartę EKUZ. Kartę EKUZ z odpowiednim oświadczeniem w takiej sytuacji Zleceniodawca dośle do wskazanej placówki niezwłocznie po jej otrzymaniu.

W przypadku Zleceniobiorcy który nie posiada KARTY EKUZ i jest zatrudniony w naszej firmie po raz pierwszy, dla komfortu Zleceniobiorcy na czas do otrzymania karty EKUZ Zleceniodawca zobowiązuje się do ubezpieczenia Zleceniobiorcy w formie prywatnej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczeniem Zleceniobiorcy w tym przypadku będzie - UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE GRUPOWE – Numer polisy: 120250031990.

Polisa ubezpieczeniowa będzie obowiązywać od dnia rozpoczęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zostanie objęty dodatkowym grupowym ubezpieczeniem podróżnym ‘Partner w Podróży’ w firmie Allianz na okres do 90 dni.

W celu zgłoszenia, zostaną przekazane do Allianz dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL.

Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o pisemną informację.

Jak skorzystać z polisy?

W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia należy skontaktować się z infolinią Allianz: +48 22 205 50 60

Konsultant wskaże Państwu placówkę medyczną, do której należy się udać.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa 24 godziny na dobę na terenie Europy (z wyjątkiem terenu RP/kraju rezydencji) i obejmuje:

1. Koszty leczenia i usługi Assistance (klauzula I i II) – suma ubezpieczenia do 15.000 EUR (w szczególności: całodobowy dyżur centrum alarmowego, organizacja kosztów leczenia, dostarczenie leków, transport ubezpieczonego / zwłok ubezpieczonego do RP lub pochówek za granicą),

2. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (klauzula III) – suma ubezpieczenia do 10.000 EUR,

3. Bagaż podróżny (klauzula IV) – suma ubezpieczenia do 200 EUR. Zleceniodawca nie ponosi kosztów leczenia Zleceniobiorcy. Koszty leczenia wykraczające poza zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych, oraz świadczeń których koszty pokrywane są w ramach ubezpieczenia dodatkowego zapewnianego przez Zleceniodawcę, pokrywa Zleceniobiorca. Ogólne warunki ubezpieczenia Partner w Podróży udostępniane są na prośbę Zleceniobiorcy, dostępne są także na stronie:

https://drive.google.com/file/d/1ww2eXlKRoFXNJk8cXWMiAZXo6kOttuMN/view?ts=62d9bbe4

W przypadku gdy Zleceniobiorca otrzyma kartę EKUZ - automatycznie zostanie wykluczony z ubezpieczenia w Allianz i przyszłe usługi medyczne powinien umawiać zgodnie z zasadami świadczeń w ramach karty EKUZ. Zleceniobiorca może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia mającego trwać również podczas obowiązywania działania karty EKUZ i jej fizycznego posiadania - wtedy koszt polisy wynosić będzie 1zł/ 1 dzień i zostanie potrącony z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

11.07.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀