Zaproś koleżankę do Mediry

29.03.2022Laura Gaweł

„Zaproś koleżankę do Mediry” - Regulamin

Jesteśmy organizatorem akcji „Zaproś koleżankę do Mediry”. Poniżej przedstawiamy zasady otrzymania premii.

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty premii w ramach akcji „Zaproś koleżankę do Mediry”.

§ 2. Akcja „Zaproś koleżankę do Mediry” trwa od dnia 26.04.2021 do odwołania akcji przez organizatora.

§ 3. W promocji mogą brać udział osoby, które zawarły bądź zawrą umowę zlecenie oraz spełnią poszczególne warunki wymienione w §5, §6, §7.

§4. Wysokość jednorazowej Premii wynosi 500,00 PLN brutto albo 250,00 PLN brutto.

§ 5. Warunkiem otrzymania premii w wysokości 250,00 PLN brutto w ramach akcji „Zaproś koleżankę do Mediry” jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:

a) zawarcie umowy współpracy z organizatorem w okresie obowiązywania akcji (albo posiadanie statusu Zleceniobiorcy w okresie obowiązywania akcji) i świadczenie usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego na rzecz organizatora w okresie obowiązywania akcji przez okres 120 dni;

b) polecenie kandydatki/kandydata, z którą/którym organizator w okresie trwania akcji zawrze umowę współpracy i rozpocznie świadczenie na rzecz organizatora w okresie obowiązywania akcji usług pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego i usługi te będą świadczone przez okres 120 dni;

c) rozpoczęcie realizacji pierwszego zlecenia w ramach zawartej umowy zlecenie w okresie obowiązywania akcji;

d) przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie.

§ 5a. Premia w wysokości 250,00 PLN brutto ujęta w załączniku nr  3. Tabela prowizyjna do umowy jest należna razem z premią wskazaną w § 7 niniejszego regulaminu, po spełnieniu przesłanek o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu.

§ 6. Premię w wysokości 500,00 PLN brutto w ramach akcji „Zaproś koleżankę do Mediry” otrzyma polecona kandydatka/polecony kandydat przez Zleceniobiorcę, o którym mowa w paragrafie  5 ust. b, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe przesłanki:

a) umowa współpracy z organizatorem zostanie zawarta w okresie obowiązywania akcji „Zaproś koleżankę do Mediry”;

b) usługi pomocy opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania Podopiecznego na rzecz organizatora będą świadczone przez okres 120 dni, a rozpoczęcie realizacji pierwszego zlecenia będzie miało miejsce w okresie obowiązywania akcji „Zaproś koleżankę do Mediry”;

c) współpraca pomiędzy organizatorem, a kandydatką musi wynikać z polecenia osoby współpracującej z organizatorem;

d) przestrzegać zapisów oraz dotrzymać warunków zawartej umowy zlecenie.

§ 7. Dopuszcza się przerwy w 120-dniowym świadczeniu usług spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekunki / Opiekuna (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług), jednak warunkiem otrzymania premii jest kontynuacja współpracy, aby łączny okres świadczenia usług wyniósł 120 dni. Przy czym przerwą w świadczeniu usług będzie też okres świadczenia usług informacyjno-rekrutacyjnych na terenie Polski.

§ 8. Akcja „Zaproś koleżankę do Mediry” nie przysługuje w przypadku:

a) niedotrzymania któregokolwiek z warunków Regulaminu,

b) niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy zlecenia oraz w przypadku nałożenia kary umownej.

§ 9. Premia w ramach akcji „Zaproś koleżankę do Mediry” będzie wypłacana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w umowie zlecenie polegającej na świadczeniu usług informacyjno-rekrutacyjnych wraz z wynagrodzeniem, w okresie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione łącznie warunki określone w § 5 albo § 6 albo § 7 niniejszego regulaminu i przesłaniu raportu, o którym mowa w umowie.

§ 10. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia akcji w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku możliwości pojawienia się innych akcji promocyjnych okres świadczenia „Zaproś koleżankę do Mediry” nie będzie łączony z innymi akcjami.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

29.03.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀