Ogólne zasady wynagradzania Zleceniobiorców

29.03.2022Laura Gaweł

OGÓLNE ZASADY WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW W SPÓŁCE Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice (wprowadzone Uchwałą zarządu Spółki z dnia 01.09.2022r. w Katowicach). 

§ 1. Możliwość przyznania zaliczki na poczet wynagrodzenia za świadczenie usług w Niemczech

1.    Spółka na złożony przez Zleceniobiorcę wniosek może mu wypłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia za świadczenie usług w Niemczech.

2.    Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia może zostać złożony w dowolnej formie, a decyzja o wypłacie zaliczki na poczet wynagrodzenia należy do Spółki. Zleceniobiorca nie ma roszczenia o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia.

3.    Zaliczka na poczet wynagrodzenia wypłacona Zleceniobiorcy przez Spółkę stanowi część jego wynagrodzenia.

§ 2. Możliwość przyznania zaliczki zwrotnej na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą (w Niemczech).

1.    Z uwagi na termin wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec Spółka może wypłacić zleceniobiorcy Zaliczkę zwrotną na poczet kosztów utrzymania za granicą (dalej jako: „Zaliczka Kosztowa”).

2.    Celem Zaliczki Kosztowej jest umożliwienie Zleceniobiorcy pokrycia wydatków na środki higieniczne, leki, dodatkowe wyżywienie,  czy inne niezbędne rzeczy związane z jego codziennym funkcjonowaniem.

3.   Zaliczka Kosztowa podlega zwrotowi nie później niż do upływu Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku jej niezwrócenia przez Zleceniobiorcę w tym terminie Spółka potrąci ją w kwocie w jakiej została wypłacona z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia.

4.  Zaliczka Kosztowa w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia  przysługującego Zleceniobiorcy za trzy pełne miesiące świadczenia usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym albo 45% wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy za dwa pełne miesiące świadczenia usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym.

5.  Zaliczka Kosztowa (zwrotna) nie stanowi wynagrodzenia Zleceniobiorcy i nie powoduje po jego stronie zmniejszenia pasywów, ani zwiększenia aktywów.

6.     Wniosek o wypłatę Zaliczki kosztowej może zostać złożony przez zleceniobiorcę w dowolnej formie.

7.     Zleceniobiorca nie ma roszczenia o wypłatę zaliczki kosztowej na poczet zwiększonych kosztów utrzymania.

8.   Zaliczka Kosztowa może zostać wypłacona po warunkiem, że świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec zostało rozpoczęte i usługi były świadczone przez okres co najmniej trzech pełnych dni. Zaliczka Zwrotna zostanie wypłacona nie wcześniej aniżeli w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Zleceniobiorca rozpoczął świadczenie usług opieki.

9.   Od powyższych zapisów regulaminu dotyczących zasad wypłacania Zaliczek Kosztowych, dopuszcza się wyjątki, o których decyduje wyłącznie Spółka.

§ 3. Bonus

1.  Spółka ustala wypłatę bonusu dodatkowego, o którym mowa w oświadczeniu Zleceniobiorcy dotyczącym terminu wypłaty wynagrodzenia, według poniższych zasad:

a) za świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec, nieprzerwanie przez okres co najmniej 61 dni Zleceniobiorcy przysługuje bonus w wysokości 20,00 netto EUR, albo

b) za świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec, nieprzerwanie przez okres co najmniej 91 dni Zleceniobiorcy przysługuje bonus w wysokości 50,00 netto EUR.

2.   Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty bonusu, w przypadku naruszenia przepisów umowy, ogólnych przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

§ 4. Premie dodatkowe

1.  Spółka może ustalić zasady wypłacania premii dodatkowych po spełnieniu określonych warunków, które opisane będą w osobnych regulaminach (dalej jako: „Regulamin premii”).

2.   Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty premii dodatkowej, w przypadku nienależytego wykonania umowy, świadczenia usług przez okres krótszy niż okres wskazany w Zleceniu Podróży, naruszenia zapisów umowy, ogólnych przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

29.03.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀