Instrukcja wynagradzaniaOGÓLNE ZASADY WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW

(wprowadzone Uchwałą zarządu Spółki z dnia 01.07.2020r. w Katowicach)§ 1. Możliwość przyznania zaliczki na poczet wynagrodzenia za świadczenie usług w Niemczech

1. Spółka na złożony przez Zleceniobiorcę wniosek może mu wypłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia za świadczenie usług w Niemczech.


2. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia może zostać złożony w dowolnej formie, a decyzja o wypłacie zaliczki na poczet wynagrodzenia należy do Spółki. Zleceniobiorca nie ma roszczenia o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia.


3. Zaliczka na poczet wynagrodzenia wypłacona Zleceniobiorcy przez Spółkę stanowi część jego wynagrodzenia.§ 2. Możliwość przyznania zaliczki zwrotnej na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą (w Niemczech).

1. Z uwagi na termin wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec Spółka może wypłacić zleceniobiorcy Zaliczkę na poczet kosztów utrzymania za granicą (dalej jako: „Zaliczka Kosztowa (zwrotna)”).


2. Celem Zaliczki Kosztowej jest umożliwienie Zleceniobiorcy pokrycia wydatków na środki higieniczne, leki, dodatkowe wyżywienie, czy inne niezbędne rzeczy związane z jego codziennym funkcjonowaniem.


3. Zaliczka Kosztowa podlega zwrotowi nie później niż do upływu Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku jej niezwrócenia przez Zleceniobiorcę w tym terminie Spółka potrąci ją w kwocie w jakiej została wypłacona z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia.


4. Zaliczka Kosztowa w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy za trzy pełne miesiące świadczenia usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym albo 45% wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy za dwa pełne miesiące świadczenia usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym.


5. Zaliczka Kosztowa (zwrotna) nie stanowi wynagrodzenia Zleceniobiorcy i nie powoduje po jego stronie zmniejszenia pasywów, ani zwiększenia aktywów.


6. Wniosek o wypłatę Zaliczki kosztowej może zostać złożony przez zleceniobiorcę w dowolnej formie.


7. Zleceniobiorca nie ma roszczenia o wypłatę zaliczki kosztowej na poczet zwiększonych kosztów utrzymania.


8. Zaliczka Kosztowa może zostać wypłacona po warunkiem, że świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec zostało rozpoczęte i usługi były świadczone przez okres co najmniej trzech pełnych dni. Zaliczka Zwrotna zostanie wypłacona nie wcześniej aniżeli w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Zleceniobiorca rozpoczął świadczenie usług opieki.


9. Od powyższych zapisów regulaminu dotyczących zasad wypłacania Zaliczek Kosztowych, dopuszcza się wyjątki, o których decyduje wyłącznie Spółka.§ 3. Bonus

1. Spółka ustala wypłatę bonusu dodatkowego, o którym mowa w oświadczeniu Zleceniobiorcy dotyczącym terminu wypłaty wynagrodzenia, według poniższych zasad:

a) za świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec, nieprzerwanie przez okres co najmniej 61 dni Zleceniobiorcy przysługuje bonus w wysokości 20,00 netto EUR, albo

b) za świadczenie usług opieki domowej i pomocy w gospodarstwie domowym na terenie Niemiec, nieprzerwanie przez okres co najmniej 91 dni Zleceniobiorcy przysługuje bonus w wysokości 50,00 netto EUR.


2. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty bonusu, w przypadku naruszenia przepisów umowy, ogólnych przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.§ 4. Premie dodatkowe

1. Spółka może ustalić zasady wypłacania premii dodatkowych po spełnieniu określonych warunków, które opisane będą w osobnych regulaminach (dalej jako: „Regulamin premii”).


2. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty premii dodatkowej, w przypadku nienależytego wykonania umowy, świadczenia usług przez okres krótszy niż okres wskazany w Zleceniu Podróży, naruszenia zapisów umowy, ogólnych przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀