Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy naszych klientów, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma MEDIRA Pflege Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Mielęckiego 10, numer telefonu: +48 32 733 25 42

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać w celach:

- realizacji usług w tym wykonywania przewozu ładunków, realizacji płatności oraz do celów księgowości, komunikacji dotyczącej produktów i usług,- realizacji należności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z współpracą,

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,- dane identyfikacyjne firmy: NIP, REGON, numer rejestracji działalności,- adres i dane kontaktowe: ulica, nr domu, kod pocztowy, nazwę miejscowości, e-mail, telefon,- informacje dotyczące realizowanych transportów,- numery, daty, wartości i treści faktur oraz innych dokumentów finansowo-księgowych.

Możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

Podmiotom powiązanym i współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji umowy oraz instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem medira@medira.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami i będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować min. brakiem przesyłania ofert handlowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem dnia 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10; e-mail: opieka@medira.pl, tel: 886 054 444 Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzanie o ochronie danych tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji na stanowisko opiekuna;

b) handlowych oraz marketingowych;

c) statystycznych.

Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować min. brakiem przesyłania ofert handlowych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (dla kandydata na zleceniobiorcę)

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE: Administrator-Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000843977, posiadająca NIP 954-281-53-12. Klient – osoba fizyczna, która zgłasza się w celu wyszukania dla Podopiecznego odmiotu świadczącego usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym; Podopieczny – osoba fizyczna wymagająca wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu na rzecz, której miałyby być świadczone usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym. Kontrahent – podmiot, z którym Spółka zawarła odrębną umowę i z którym współpracuje w celu realizacji kontraktów z Klientami lub Podopiecznymi lub na rzecz którego świadczy usługi.

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE: Twoimi danymi osobowymi administruje Medira Pflege Sp.zo.o, Sp.k., która prowadzi działalność zmierzającą do pozyskania współpracowników, tworzenia baz kandydatów strona: medira.pl. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adresy siedziby Administratora, przez podaną stronę internetową, a także poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych. Możesz skontaktować́ się̨ z inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych pisząc na adres pocztowy Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego e-mail: opieka@medira.pl, tel: 886 054 444

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cele przetwarzania

Obecnie w naszej bazie posiadasz status KANDYDATA, któremu możemy zaoferować współpracę (ofertę pracy) polegającą na świadczeniu usług opieki domowej oraz pomocy w gospodarstwie domowym oraz świadczenia usług marketingowo rekrutacyjnych (infomacyjno-rekrutacyjnych). Twoje dane osobowe w czasie posiadania przez Ciebie statusu kandydata przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam dobrowolnie. Mogłeś wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub w celach marketingowych. Pamiętaj, że masz prawo do ich wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych przetwarzamy tylko i wyłącznie dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Jeżeli natomiast wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji na Twoim koncie kandydata przetwarzamy dane osobowe, które są nam niezbędne, aby zaproponować Tobie współpracę, a także w zakresie usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym wybrać osobę, na rzecz której mógłbyś/abyś świadczyć usługi opieki (Podopiecznego). Są to następujące dane osobowe: - dotyczące Twojego imienia, nazwiska, miejscu zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej – dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i przedkładania Tobie ofert świadczenia usług dla nas; - obywatelstwo – informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem oraz czy możemy legalnie oddelegować Ciebie do świadczenia usług za granicą; - data urodzenia, waga, wzrost – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę świadczenia usług u Podopiecznego z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno Twojego, jak i osoby Podopiecznej (proponując ofertę objęcia opieki nad Podopiecznym dopasowujemy Podopiecznego pod kątem Twoich możliwości dlatego, że usługi opieki mogą wiązać się z wysiłkiem fizycznym); - informacja o tym, czy jesteś osobą palącą czy niepalącą – jest to dla nas istotna informacja z uwagi na fakt, że w okresach wykonywania usług w Niemczech będziesz zamieszkiwać z Podopiecznym. Z jednej strony pozwala nam ona zapewnić Tobie optymalne warunki przebywania w miejscu świadczenia usług, a z drugiej nie narazić na jakiekolwiek szkody Podopiecznego. - doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, posiadanie prawa jazdy, opis Twojej osoby – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu które pozwalają nam dopasować odpowiedniego Podopiecznego do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia.

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu realizacji znalezienia Podopiecznego. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana, a w przypadkach, gdy jest możliwe zanonimizowana (nie przekazujemy Podopiecznemu np. informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości tak aby spełnić prany wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

Jakie masz prawa?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych – (rekrutacja lub marketing usług) i że nie istnieje inna podstawa do przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator.

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀